775 855 325
Data Privacy
Vážení klienti,
v souvislosti s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, které se týká zpracování osobních údajů (GDPR), Vás prosíme o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, popř. datum narození využíváme za účelem provozu rezervačního systému Clubspire a zasílání informačních e-mailů a sms.
Souhlas, který nám zaškrtnutím políčka udělíte, je platný po dobu 5ti let.
Prosíme Vás též o udělení souhlasu se zasílám informačních e-mailů a sms.
Prosíme Vás o revizi Vašich osobních údajů na Vašem klientském účtu.
Děkujeme.
Přečtete si prosím bližší informace k tomu, jak Fit Zone s.r.o. zpracová Vaš osobní údaje.
OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ
Fit Zone s.r.o., zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Fit Zone s.r.o., je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů.
Kontaktní adresa správce: Fit Zone s.r.o., IČO: 286 477 34, se sídlem Dolany 487, 78316 Dolany, telefon: 739057911, e-mail: zhynova@seznam.cz, IDDS: v8bx2nw
Fit Zone s.r.o., jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje klientů zejména za účely:
a) provozu rezervačního systému provozoven správce,
b) propagace činnosti správce.
Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, a dále na základě plnění právních povinností, které se na Fit Zone s.r.o. vztahují.
Osobními údaji nezbytnými pro provoz rezervačního systému jsou jméno a příjmení, telefonní kontakt a e-mail. Pokud chce klient dostávat narozeninové dárky, je třeba vyplnit i datum narození.
Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není organizaci či městu jako zřizovateli uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.
K Vašim osobním údajům mají přístup pouze pověření zaměstnanci, kteří jsou smluvně vázáni mlčenlivostí, která se týká i Vašich osobních údajů.
K Vašim osobním údajům má přístup dodavatel rezervačního systému, který je vázán Zpracovatelskou smlouvou.
Při zpracování osobních údajů u Fit Zone s.r.o., nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Svá práva a požadavky uplatňujte u správce osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.